CAT | CAS | ENG | FRA

PRIVACITAT

www.torneriacastells.cat garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina de www.torneriacastells.cat, podeu enviar un mail a info@torneriacastells.cat.

TARIFES DE PREUS

Els preus de Torneria Germans Castells són de caràcter públic i es poden consultar a través de la web. No obstant, és possible que hi hagi clients amb tarifes personalitzades, prèviament acordades. Cada client podrà visualitzar la seva entrant l'usuari i contrasenya que haurà d'haver sol·licitat prèviament a través del correu electrònic info@torneriacastells.cat. Torneria Germans Castells, es reserva el dret de modificar el productes i els seus preus sense previ avis.

IMPOSTOS

Tots els preus que hi ha publicats no inclouen IVA (Impost Sobre el Valor Afegit). Tots els impostos, taxes i cànons generats per la venta d'un producte aniran a càrrec del comprador.

FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament s'indicarà en el moment de formalitzar la compra. En el cas dels compradors ocasionals, el pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Quan es tracti d'un client habitual, el pagament serà a crèdit i dependrà de les condicions que tingui cadascun, negociades prèviament amb Torneria Germans Castells. Si el comprador incompleix l'obligació de pagament , Torneria Germans Castells pot exigir la devolució del material i l'import dels efectes pendents. La demora del pagament per part del client implicarà a més de l'abonament de l'import, els interessos i les despeses bancàries que s'hauran originat.

TERMINIS, ENTREGUES I PORTS

El termini de lliurament no superarà els 30 dies. En funció de la zona d'enviament, de la quantitat de productes que es comprin i del pes d'aquests, es carregarà una quantitat en concepte de ports, la qual es mostrarà avanç de finalitzar la compra. Les entregues es realitzaran dins l'horari laboral habitual a la direcció facilitada per el comprador. No es faran enviaments dissabtes, diumenges i festius. El comprador té l'obligació d'inspeccionar la mercaderia entregada per l'agencia de transport. En cas de que hi hagi qualsevol incidència, el comprador ho haurà d'indicar a l'albarà de l'agencia i comunicar-ho a Torneria Germans Castells mitjançant el correu electrònic info@torneriacastells.cat. La mercaderia s'entendrà acceptada, en cas de que no s'hagi notificat el contrari, un cop transcorregudes 24 hores des de l'entrega. Si en el moment de l'entrega no hi hagi ningú a la direcció que ha facilitat el comprador, el transportista deixarà un avís per tal que el comprador s'hi posi en contacte per concretar una nova data d'entrega. Si transcorreguts 15 dies naturals des de la notificació d'avís el comprador no s'ha posat en contacte amb l'agencia de transports, el material serà retornat a Torneria Germans Castells. Les despeses d'enviament i devolució aniran a càrrec del comprador. Si passat el termini de 30 dies el comprador no ha rebut la mercaderia, caldrà que ho comuniqui a Torneria Germans Castells a través del correu electrònic info@torneriacastells.cat ,indicant el seu número de comanda. El comprador rebrà una resposta a través d'aquest mateix correu tan aviat com sigui possible. Torneria Germans Castells no es fa càrrec de possibles errors o omissions que hagi pogut cometre el client un cop feta la comanda, així com tampoc es fa responsable d'errors o perjudicis causats en l'entrega si la direcció que ha facilitat el comprador no és correcta.

TERMINIS, ENTREGUES I PORTS

El termini de lliurament no superarà els 30 dies. En funció de la zona d'enviament, de la quantitat de productes que es comprin i del pes d'aquests, es carregarà una quantitat en concepte de ports, la qual es mostrarà avanç de finalitzar la compra. Les entregues es realitzaran dins l'horari laboral habitual a la direcció facilitada per el comprador. No es faran enviaments dissabtes, diumenges i festius. El comprador té l'obligació d'inspeccionar la mercaderia entregada per l'agencia de transport. En cas de que hi hagi qualsevol incidència, el comprador ho haurà d'indicar a l'albarà de l'agencia i comunicar-ho a Torneria Germans Castells mitjançant el correu electrònic info@torneriacastells.cat. La mercaderia s'entendrà acceptada, en cas de que no s'hagi notificat el contrari, un cop transcorregudes 24 hores des de l'entrega. Si en el moment de l'entrega no hi hagi ningú a la direcció que ha facilitat el comprador, el transportista deixarà un avís per tal que el comprador s'hi posi en contacte per concretar una nova data d'entrega. Si transcorreguts 15 dies naturals des de la notificació d'avís el comprador no s'ha posat en contacte amb l'agencia de transports, el material serà retornat a Torneria Germans Castells. Les despeses d'enviament i devolució aniran a càrrec del comprador. Si passat el termini de 30 dies el comprador no ha rebut la mercaderia, caldrà que ho comuniqui a Torneria Germans Castells a través del correu electrònic info@torneriacastells.cat ,indicant el seu número de comanda. El comprador rebrà una resposta a través d'aquest mateix correu tan aviat com sigui possible. Torneria Germans Castells no es fa càrrec de possibles errors o omissions que hagi pogut cometre el client un cop feta la comanda, així com tampoc es fa responsable d'errors o perjudicis causats en l'entrega si la direcció que ha facilitat el comprador no és correcta.

DEVOLUCIONS

El comprador podrà realitzar la devolució de la mercaderia en un termini de 15 dies. Aquesta devolució pot comportar un càrrec extra al comprador en concepte de ports. Els ports aniran a càrrec de Torneria Germans Castells si la devolució s'emet per material defectuós o en cas de que el material no correspongui al que s'havia sol·licitat. Els ports es retornaran només en cas de que es reculli la totalitat de la comanda. Una vegada Torneria Germans Castells hagi rebut la mercaderia retornada pel comprador, retornarà l'import de la compra en un termini màxim de 30 dies. Torneria Germans Castells es reserva el dret de no acceptar devolucions en cas de que hagi passat el termini de 15 dies, si el producte és retornat en mal estat, si no conserva el seu embalatge original o si és retornat sense el document original.

CONDICIONS D'US

Torneria Germans Castells garanteix el correcta funcionament dels seus productes en condicions normals. Torneria Germans Castells no es fa responsable de possibles danys al comprador o tercers en cas de que els productes hagin sigut sotmesos a alteracions o se n'hagi fet un ús indegut. Qualsevol manipulació, transformació o modificació que es realitzi al producte fa que Torneria Germans Castells quedi exempt de qualsevol responsabilitat, excepte si Torneria Germans Castells ho ha consentit per escrit.

RESERVA DE DOMINI

Torneria Germans Castells es reserva la propietat de la mercaderia fins al moment en què el comprador hagi abonat l'import total. Referent als clients amb forma de pagament a crèdit, un cop se'ls hi hagi entregat el material, la propietat seguirà sent de Torneria Germans Castells fins que hagin abonat fins a l'últim venciment.

Torneria Germans Castells - Calverons, 12 - 08570 Torelló (Barcelona) - Tel (+34) 93 859 20 70 - Fax (+34) 93 850 46 95 - info@torneriacastells.cat